Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Global Funeral Care.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden op deze webpagina zijn van toepassing op uw gebruik van www.globalfuneralcare.org, inclusief alle pagina’s op deze Website (hierna gezamenlijk aangeduid als deze “Website”). Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing op uw gebruik van deze Website en door deze Website te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk alle voorwaarden en bepalingen volledig.

Lees de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid aandachtig door voordat u deze Website gaat gebruiken. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of ons privacybeleid, mag u deze Website niet bezoeken of gebruiken. Het privacybeleid van Global Funeral Care is te vinden via www.globalfuneralcare.org/nl/privacybeleid.

Wie mag de Website gebruiken

Deze Website wordt aangeboden en is beschikbaar voor gebruikers van 16 jaar of ouder voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. Deze Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Door deze Website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u 16 jaar of ouder bent. Het is niet is verboden om deze Website te gebruiken onder de toepasselijke wetgeving en deze Website alleen voor persoonlijk gebruik gebruikt. Als u niet aan deze vereisten voldoet, mag u deze Website niet bezoeken of gebruiken.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer we ze publiceren. Uw voortdurende gebruik van deze Website na het plaatsen van herziene gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Van u wordt verwacht dat u deze pagina regelmatig bezoekt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Toegang tot de Website en accountbeveiliging

We behouden ons het recht voor om deze Website en alle diensten of materialen die we op deze Website aanbieden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We kunnen niet garanderen dat deze Website of de inhoud ervan altijd beschikbaar of onderbroken zal zijn. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de hele of een deel van deze Website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van deze Website of deze hele Website beperken.

Voor gebruikers bent u verantwoordelijk voor:

 • Alle nodige regelingen treffen om toegang te krijgen tot deze Website.
 • Ervoor zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot deze Website, deze gebruiksvoorwaarden kennen en zich eraan houden.

Om toegang te krijgen tot deze Website of sommige van de bronnen die het biedt, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van deze Website dat alle informatie die u op deze Website verstrekt correct, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt om te registreren met behulp van deze Website of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van interactieve functies op deze Website, wordt beheerst door ons Privacybeleid, en u stemt in met alle acties die we ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid. U moet bijzonder voorzichtig zijn bij het invullen van persoonlijke gegevens op deze Website op een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw persoonlijke gegevens niet kunnen bekijken of opnemen.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de opstelling daarvan), zijn eigendom van Global Funeral Care, haar licentiegevers of andere aanbieders van dergelijk materiaal en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

U moet niet:

 • Materiaal van deze Website opnieuw publiceren.
 • Materiaal van deze Website verkopen, verhuren of in licentie geven.
 • Materiaal van deze Website reproduceren of anderszins exploiteren voor een commercieel doel.
 • Materiaal van deze Website herdistribueren, behalve inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie.
 • Geen materiaal van deze wWbsite te wijzigen, bijvoorbeeld door onze copyrightkennisgeving van afdrukken te schaden of te verwijderen.

Als u enig deel van deze website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of toegang verleent aan een andere persoon in strijd met de gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, wordt uw recht om deze Website te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, kopieën van de door u gemaakte materialen retourneren of vernietigen.

Handelsmerken

De naam Global Funeral Care, de voorwaarden van Global Funeral Care, het Global Funeral Care Platform, het Global Funeral Care logo en alle gerelateerde namen, logo’s, pictogrammen, producten en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van Global Funeral Care of zijn gelieerde bedrijven of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Global Funeral Care. Alle andere namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op deze Website zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Verboden gebruik

U mag deze Website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in deze Website niet te gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met toepasselijke federale, provinciale, lokale of internationale wetgeving of regelgeving (inclusief, zonder beperking, alle wetten met betrekking tot de export van gegevens of software van en naar de VS of andere landen).
 • Met het doel om minderjarigen op enigerlei wijze te exploiteren, schade toe te brengen of te proberen uit te buiten door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijk identificeerbare informatie te vragen of anderszins.
 • Het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet aan deze gebruiksvoorwaarden voldoet.
 • Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te verkrijgen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, inclusief “junkmail”, “kettingbrief” of “spam” of andere soortgelijke verzoeken.
 • Zich voordoen als of een poging doen zich voor te doen als Global Funeral Care, een medewerker van Global Funeral Care, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, door e-mailadressen of schermnamen te gebruiken die aan een van de bovenstaande zijn gekoppeld).
 • Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat het gebruik of genot van iemand beperkt of remt www.globalfuneralcare.org, of die, zoals door ons bepaald, schadelijk kunnen zijn voor Global Funeral Care of gebruikers van www.globalfuneralcare.org of stel ze bloot aan aansprakelijkheid.
 • Op een manier die deze Website kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van deze Website door een andere partij kan verstoren, inclusief hun vermogen om via deze Website realtime activiteiten uit te voeren.

U stemt ermee in om:

 • Geen robot, spin of ander automatisch apparaat, proces of middel te gebruiken om toegang te krijgen tot deze Website voor elk doel, inclusief het bewaken of kopiëren van al het materiaal op deze Website.
 • Geen handmatig proces te gebruiken om al het materiaal op deze Website of voor enig ander ongeautoriseerd doel te controleren of kopiëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken die de goede werking van deze Website verstoort.
 • Geen virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat schadelijk of technologisch schadelijk voor deze Website is te introduceren.
 • Geen poging(en) te ondernemen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, interfereren met, schade aan of verstoren van delen van deze Website, de server waarop deze Website is opgeslagen, of een server, computer of database verbonden met deze Website.
 • Deze website niet aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
 • Op geen andere manier de goede werking van deze Website te verstoren.

Vertrouwen van geposte informatie

De informatie die op of via deze Website wordt gepresenteerd, is uitsluitend beschikbaar voor algemene informatiedoeleinden. We garanderen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is strikt op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeit uit enig vertrouwen dat door u of een andere bezoeker van deze Website op dit materiaal is geplaatst, of door iemand die op de hoogte is gebracht van de inhoud ervan.

Deze Website bevat inhoud die wordt geleverd door derden, inclusief materiaal dat wordt aangeboden door andere gebruikers, bloggers en externe licentiegevers, syndicators, aggregators en / of rapportageservices. Alle verklaringen en / of meningen in deze materialen, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de inhoud verstrekt door Global Funeral Care, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen levert. Deze materialen weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van Global Funeral Care. Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens u of een derde partij, voor de inhoud of nauwkeurigheid van door derden verstrekt materiaal.

Wijzigingen aan deze Website

We kunnen de inhoud op www.globalfuneralcare.org van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud is niet noodzakelijkerwijs volledig of up-to-date. Al het materiaal op deze Website kan op enig moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Links

U mag een link naar deze Website maken op voorwaarde dat een dergelijke link niet misleidend is, zoals impliceert dat het materiaal van u is. Uw linktekst moet duidelijk maken dat u naar ons materiaal linkt en moet waar mogelijk de naam van onze organisatie bevatten. U mag de inhoud van deze Website niet kaderen en op geen enkele manier impliceren dat wij uw website onderschrijven. U stemt ermee in om alle links naar deze Website die u onder uw controle hebt te verwijderen, als we u daarom vragen.

Als u besluit om toegang te krijgen tot websites van derden waarnaar per site is gelinkt, doet u dit volledig op eigen risico. We bieden deze links alleen voor het gemak en het opnemen ervan betekent niet dat we de inhoud of het gebruik van dergelijke websites onderschrijven of aanvaarden.

Afwijzing van garanties

Deze Website bevat nuttige informatie op basis van onze meningen en ideeën. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen. Het materiaal op deze Website is bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen advies voor de zaken die het bespreekt. Gebruik deze Website daarom niet tenzij u ermee instemt dat elke actie die u onderneemt op basis van de hier gegeven informatie geheel op eigen risico is. We verwerpen uitdrukkelijk alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van alle informatie verkregen via deze Website of de inhoud ervan, en u stemt ermee in deze Website en de inhoud ervan op eigen risico te gebruiken.

We kunnen met name niet garanderen dat documenten of bestanden die van deze Website worden gedownload, vrij zijn van virussen of malware en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door een dergelijk virus of malware. Voor uw eigen bescherming moet u viruscontrolesoftware gebruiken wanneer u deze Website gebruikt, en we vragen u om elk document of bestand dat u van plan bent te plaatsen of aan ons verstrekt via deze Website, te controleren op virussen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van deze Website of diensten of items verkregen via deze Website of voor het downloaden van materiaal dat erop is geplaatst of op een website die eraan is gekoppeld.

Uw gebruik van deze Website, de inhoud ervan en alle diensten of items verkregen via deze website is op eigen risico. Deze Website, de inhoud ervan en alle diensten of items die via deze Website worden verkregen, worden aangeboden op een “as is” en “as available” -basis, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Noch Global Funeral Care noch een persoon geassocieerd met Global Funeral Care geeft enige garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van deze Website. Zonder het voorgaande te beperken, verklaart of garandeert Global Funeral Care noch iemand die geassocieerd is met Global Funeral Care dat deze Website, de inhoud of services of items die via deze Website worden verkregen, nauwkeurig, betrouwbaar, foutloos of ononderbroken zullen zijn, dat defecten gecorrigeerd, dat onze site of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten of dat deze Website of services of items die via deze Website zijn verkregen anders aan uw behoeften of verwachtingen zullen voldoen.

Global Funeral Care verwerpt hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel.

Sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting van garanties of beperkingen op de duur van impliciete garanties toe, dus de bovenstaande disclaimer is mogelijk niet op u in hun geheel van toepassing, maar is van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

Global Funeral Care, zijn gelieerde ondernemingen of hun licentiegevers, dienstverleners, werknemers, agenten, functionarissen of directeuren zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, volgens enige juridische theorie, die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik of o uw onvermogen om gebruik, www.globalfuneralcare.org, en alle daaraan gekoppelde websites, inhoud op www.globalfuneralcare.org of dergelijke andere websites of diensten of items verkregen via deze Website of dergelijke andere websites, inclusief enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade of bestraffende schade, inclusief maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, pijn en lijden, emotionele nood, verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van zaken of verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies van goodwill, verlies van gegevens en of het veroorzaakt is door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) , contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien. Het voorgaande heeft geen invloed op enige aansprakelijkheid, die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving, waaronder fraude.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Global Funeral Care, zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers en serviceproviders en zijn en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims, aansprakelijkheden , schadevergoedingen, vonnissen, onderscheidingen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van www.globalfuneralcare.org, inclusief, maar niet beperkt tot, elk gebruik van de inhoud, diensten en producten van deze Website anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van informatie verkregen via deze Website.

Afstand en scheidbaarheid

Geen verklaring van afstand van Global Funeral Care voor enige voorwaarde of voorwaarde zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde of voorwaarde en het verzuim van het Bedrijf om een rechten of bepalingen onder deze gebruiksvoorwaarden vormen geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of bepalingen.

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een ander gerecht van een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geëlimineerd of tot een minimum beperkt zodat de resterende bepalingen van de voorwaarden van Het gebruik zal volledig van kracht en effect blijven.

Geschillen

Alle zaken met betrekking tot deze Website en deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (in elk geval, inclusief niet-contractuele geschillen of claims), worden beheerst door Nederlands recht en u onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken voor dergelijke geschillen.

Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden of globalfuneralcare.org zal uitsluitend in Nederland worden ingesteld, hoewel we het recht behouden om een rechtszaak, actie of procedure tegen u in te stellen wegens schending van deze gebruiksvoorwaarden in uw land van verblijf of een ander relevant land. U ziet af van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen de plaats in dergelijke rechtbanken.

Uw opmerkingen en zorgen

Global Funeral Care beheert deze website. Alle feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot deze website moeten worden gericht aan: [email protected].

Nieuwsbrief 

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen.